Terms-Conditions & Cookie Policies

Door het bezoeken of gebruiken van www.Carviar.com aanvaardt de bezoeker/gebruiker de gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden en aanvaardt hij uitdrukkelijk af te zien van elke aanspraak tegenover Carviar.com behalve in geval van opzettelijke fouten van Carviar.com en aanvaardt de bezoeker ermee in te stemmen dat mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten. De contracten worden enkel in het nederlands gesloten.

1. Doel en waarschuwing

1.1. De site Carviar.com is een online platform gemaakt om autobedrijven zowel hun nieuwe alsook tweedehandswagens aan te bieden. Carviar.com behoud zich het recht om autobedrijven te weigeren op Carviar.com als er vermoeden is dat men niet de gewenste kwaliteit of na-service kan garanderen. Er wordt enkel informatie verstrekt betreffende de verschillende aanbieders.

1.2. Carviar.com kan onmogelijk de waarachtigheid en ernst van het aanbod en de identiteit van de adverteerder of van de gebruiker controleren, noch de handelsbekwaamheid van beiden.

1.3. De bezoeker/gebruiker van Carviar.com dient voorzichtigheid aan de dag te leggen, gezien de waarachtigheid en ernst van de aanbieder niet kan gegarandeerd worden.

1.4. Carviar.com is op geen enkele manier betrokken bij de eventuele transacties tussen de aanbieder-adverteerder en de bezoeker. Enige transacties tussen een adverteerder-aanbieder en gebruiker gebeuren uitsluitend op risico van de desbetreffende aanbieder en gebruiker, waarvoor Carviar.com op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. De site Carviar.com is zowel een auteursrechtelijke beschermde creatie als een gegevensbestand waarvan Carviar.com alle auteurs- en de productierechten bezit, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of in geval van merken van derden.

2.2. De inhoud van Carviar.com, met inbegrip van o.a. lay-out, teksten, beelden, foto’s, films, merken, logo’s, data, schetsen of tekeningen, grafieken, product- of bedrijfsnamen, routines en subroutines of andere programmacode e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carviar.com of andere rechthoudende derden

2.3. Tenzij uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met Carviar.com, worden deze rechten niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

2.4. Het is dan ook verboden deze site of onderdelen of de inhoud ervan te kopiëren, te vertalen, te wijzigen, te exploiteren of te gebruiken voor elk ander vooropgesteld doel ongeacht het al dan niet commercieel karakter, tenzij met voorafgaandelijk akkoord van Carviar.com.

2.5. De bezoeker erkent het bestaan van een eigen sui generis recht ten voordele van Carviar.com, waardoor de inhoud van de gegevensbestanden beschermd wordt en o.a. hergebruik van de inhoud of een deel ervan verboden wordt.

2.6. Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot vervolging overeenkomstig het Belgisch recht.

3. Aansprakelijkheidsbeperking

Het is aangewezen dat de bezoeker/gebruiker van dergelijke links de voorwaarden van deze gelinkte sites leest of navraagt, zeker wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Carviar.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect nadeel of schade aan o.a. gegevens, hardware, software, programma’s etc., bij het betreden of gebruiken van de site of de geplaatste hyperlinks, tenzij bij opzet.

3.2. Carviar.com stelt alles in het werk voor een goede beschikbaarheid van Carviar.com, maar kan niet waarborgen dat de site steeds op ieder moment toegankelijk en beschikbaar is, alsook de erop voorkomende informatie e.d..

Onder geen beding kan Carviar.com aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen, storingen, technische problemen of andere (gedeeltelijke) onbeschikbaarheden van welke aard ook en de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.

3.3. Carviar.com stelt alles in het werk om zo correct mogelijke informatie weer te geven op Carviar.com, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade door enige gebrekkige, onjuiste of onbeschikbare informatie op de site of het gebruik ervan, noch door gebrekkige, onjuiste of onbeschikbare informatie verkregen na het gebruik van hyperlinks of het gebruik van deze informatie.

De verstrekte informatie op Carviar.com is louter informatief, vrijblijvend en van algemene aard en kan geenszins door de gebruiker worden beschouwd als een advies worden beschouwd.

Vermeende gebreken, onjuiste of onbeschikbare informatie op Carviar.comkan door de bezoeker doorgegeven worden aan Carviar.com, waarop Carviar.com dit zo goed als mogelijk zal controleren en desgevallend rechtzetten.

3.4. Er kunnen op Carviar.com hyperlinks staan, die linken naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het feit dat deze hyperlinks op Carviar.com werden geplaatst, houdt geenszins goedkeuring van de inhoud ervan in. Carviar.com is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor sites van derden die de bezoeker kan bereiken via hyperlinks op Carviar.com, noch voor de inhoud en informatie die deze sites bevatten.

3.5. Inzake de advertenties en de inhoud ervan (Bvb. foto’s, afbeeldingen, tekst, hyperlinks, rechten, …), rust de volledige verantwoordelijkheid bij de adverteerder. Carviar.com kan hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden, noch voor directe of indirecte schade hierdoor veroorzaakt.

3.6. De site en de inhoud ervan (inclusief hyperlinks e.d.) kunnen altijd en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden, waarvoor Carviar.com niet aansprakelijk kan gesteld worden (zie ook 2.2.).

4. Advertenties

4.1. Enkel bedrijven met een btw nummer kunnen adverteren mits goedkeuring door Carviar.com. Carviar.com houdt zich het recht voor om de eventuele identiteit van de mogelijke adverteerder na te gaan. De adverteerder zal hieraan meewerken. Carviar.com heeft altijd het recht om de identiteit van de adverteerder of opdrachtgever kenbaar te maken op verzoek van derden.

4.2. Carviar.com houdt zich het recht voor om advertenties te weigeren of lopende advertenties stop te zetten of te schorsen, dit zonder enige verplichting tot motivering en zonder dat Carviar.com kan aangesproken worden voor enige schade door wie dan ook. Dit geldt eveneens bij stopzetting van de site Carviar.com zelf.

De hierboven vermelde weigering of stopzetting kan toegepast worden o.a. indien de hieronder vermelde regels niet in acht genomen worden, bij inbreuken van toepasselijke wetgeving, bij ernstige klachten van bezoekers etc.

4.3. De adverteerder verbindt zich ertoe om goederen of diensten te leveren die mogen te koop aangeboden worden en dit conform de toepasselijke wetgeving. De adverteerder dient eigenaar te zijn van het aangebodene.

4.4. Het aangebodene dient conform de toepasselijke wetgeving omschreven of afgebeeld zijn, dit zo nauwkeurig en correct mogelijk.

4.5. De adverteerder zorgt ervoor dat zijn advertentie op geen enkele manier een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten of andere toepasselijke wetgeving. De adverteerder is verantwoordelijk voor eventueel schade die wordt berokkend aan derden door de advertentie. Carviar.com kan geenszins aansprakelijk zijn voor zo’n inbreuk en heeft het recht om de adverteerder te betrekken in enige procedure die tegen haar door een derde wordt ingespannen. Elk bedrag waartoe Carviar.com zou veroordeeld worden, inclusief intresten en alle kosten, zal verhaald worden op de adverteerder.

Indien naar aanleiding van een gerechtelijk bevel wijzigingen dienen te worden aangebracht of vermeldingen dienen te worden gepubliceerd (o.a. uittreksel beslissing, recht van antwoord, e.d.), zal dit aangerekend worden aan de geldende tarieven.

4.6. Carviar.com houdt zich het recht voor om met een of ander teken of symbool aan te duiden dat het om een advertentie gaat.

4.7. De adverteerder dient rekening te houden met eventuele technische vereisten om de advertentie te kunnen plaatsen. Wanneer advertenties niet gebruiksklaar worden afgeleverd, dan kan Carviar.com technische aanpassingen doorvoeren, kosten die te laste van de adverteerder worden gelegd.

5. Privacybeleid

5.1. De informatie op deze site is in principe voor de gebruiker beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moet worden verstrekt.

5.2. Indien om een of andere reden persoonlijke informatie wordt gevraagd, dan zal deze informatie enkel gebruikt voor het aan de gebruiker meegedeeld desbetreffend doel (Bvb. klantenbeheer, nieuwsbrief, …).

5.3.Indien de gebruiker dit wenst kan hij zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hij dient zich hiervoor te richten tot Carviar.com.

5.4. De eventueel verkregen persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden, maar worden nooit aan derden doorgegeven.

5.5. De bezoeker heeft steeds het recht om inzage en/of correctie te verzoeken van zijn gegevens, dit overeenkomstig de Wet van 08/12/1992. De bezoeker kan via een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek aan Carviar.com, met kopie van de identiteitskaart, gratis schriftelijke mededeling of correctie van de desbetreffende persoonsgegevens bekomen.

5.6. Carviar.com kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. het IP-adres, type browser, via welke website u op Carviar.com komt of weer verlaat, het gebruikte besturingsprogramma. Op deze manier wordt de website op punt gezet voor de bezoekers/gebruikers.

6. “cookies” / log-files

6.1. Bij het betreden of gebruiken van Carviar.com kunnen “cookies” op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden.

Dit dient om een vlotter en efficiënter gebruik van de site voor de bezoeker mogelijk te maken.

De bezoeker kan via de help-functie van de internetbrowser de cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geplaatst wordt of nadien de cookies laten verwijderen van uw harde schijf.

6.2. Eveneens kunnen log-files gebruikt worden. Deze geven informatie weer hoe de site gebruikt wordt. Bedoeling is enkel anonieme statistische informatie te verzamelen.

7. Wijzigingen

7.1. Deze bepalingen kunnen aan wijziging onderhevig zijn, zonder voorafgaande waarschuwing. De bezoeker/gebruiker dient daarom regelmatig deze pagina te lezen en herlezen.

7.2. De nieuwe bepalingen treden in principe in werking en zijn tegenstelbaar na een periode van 10 dagen, dit vanaf doorvoering van de wijziging.

Wijzigingen doorgevoerd wegens wetswijziging treden onmiddellijk in werking en zijn onmiddellijk tegenstelbaar. De gebruiker zal hierop duidelijk gewezen worden bij het betreden van Carviar.com.

8. Klachten

8.1. Gezien Carviar.com niet tussenkomt in transacties of geschillen tussen adverteerders-aanbieders en bezoekers/gebruikers, kunnen enkel klachten indienen inzake eventuele ongepaste advertenties.

Carviar.com zal uw klacht binnen redelijke termijn onderzoeken en behoudt zich het recht voor om al dan niet gevolg te geven aan deze klacht.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

9.1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Bijkomende algemene voorwaarden adverteerders

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend en altijd van toepassing op alle contractuele verbintenissen met Carviar.com, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele voorwaarden van de Adverteerder.

Afwijkingen van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend bij voorafgaande schriftelijke overeenkomst. De overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht.

Carviar.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, onmiddellijk van toepassing en bindend op nieuwe contractuele verbintenissen.

2. De adverteerder maakt schriftelijk of via een desgevallend voorziene internetmodule zijn wens te adverteren over aan Carviar.com, dit samen met de inhoud van de desbetreffende advertentie die zou geplaatst worden.

De overeenkomst komt pas tot stand indien Carviar.com de advertentie aanvaardt. De adverteerder krijgt hiervan een bericht.

3. Duur overeenkomst en opzeg

De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, ingaand vanaf datum dat de advertentie door Carviar.com wordt aanvaard (wat kan blijken uit een schriftelijke bevestiging of eventuele uitvoering van de overeenkomst).

Deze overeenkomst overeenkomst wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij minstens een maand voor vervaldag opzeg wordt gegeven via aangetekend schrijven aan Carviar.com.

Hoe dan ook blijft het abonnementsbedrag voor een jaar verschuldigd.

4. Facturen
4.1. De facturen zijn betaalbaar op de vestiging van Carviar.com, met name te Harelbeke.
4.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld.
4.3.Bij wanbetaling (gebreke aan betaling of gedeeltelijke betaling) op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling inverwijlstelling verschuldigd aan 12% op het volledige factuurbedrag vanaf vervaldag. Bij gebreke aan volledige betaling na vergeefse ingebrekestelling binnen 10 dagen, zal van rechtswege een recht op vergoeding ontstaan van 12% op het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50. Deze vergoeding is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek om te beschikken over het niet-betaalde bedrag. Dit bedrag kan verhoogd worden, indien TopluxE.be de werkelijke kosten hiervan bewijst.
4.4. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Carviar.com eveneens het recht om de advertenties te weigeren of alle lopende advertenties te schorsen, zonder waarschuwing en zonder dat enige schade op haar verhaald kan worden.
4.5. Alle eventuele belastingen of taksen zijn ten laste van de adverteerder.
4.6. Klachten ivm de facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Carviar.com te worden overgemaakt.

5. Klachten
Klachten dienen binnen de 8 kalenderdagen na verschijning van de advertentie schriftelijk aan Carviar.com worden overgemaakt, op straffe van onontvankelijkheid.

Eigendom
Deze website is eigendom van dhr. A. Jaumain Kortijksesteenweg 164 te Harelbeke , handel drijvend onder de commerciële benaming TopluxE.

Be0521-474-869.